Biológia živočíšnej produkcie - Výučbový materiál

Študent sa oboznámi so všeobecnými princípmi ohľadom biologickej podstaty živočíchov so zameraním na jednotlivé orgánové systémy a pochopí informácie, ktoré majú vzťah k produkcii živočíchov. Absolvent predmetu porozumie základným princípom biológie živočíchov, najmä cytológie, histológie, embryológie, anatómie a fyziológie.

Ekofyziológia živočíchov

Obsah predmetu poskytuje znalosti o exogénnych a endogénnych faktoroch, ktoré modifikujú fyziologický stav organizmu so zameraním sa na stresové a adaptačné mechanizmy živočíchov a človeka. V životnom prostredí sa nachádzajú kontaminanty, ktoré majú negatívny vplyv na fyziologické funkcie organizmu. Na druhej strane, bioaktívne substancie môžu byť významné v prevencii fyziologických alterácií, vrátane nádorových ochorení indukovaných exogénnymi a endogénnymi faktormi. Bunkový stres vyvolaný toxínmi môže byť príčinou porúch bunkových cyklov, ktoré sú zodpovedné za nekontrolovateľné delenie, diferenciáciu a proliferáciu buniek a inhibíciu fyziologického procesu apoptózy. Absolvent predmetu porozumie stresovým a adaptačným mechanizmom, všeobecným znakom procesov v organizme vo vzťahu k prostrediu.

Funkčná cytológia

Predmet je zameraný na vysvetlenie funkcií a štruktúr prokaryotických a eukaryotických buniek. Absolvent predmetu porozumie zloženiu i funkcii buniek a jednotlivých subcelulárnych štruktúr, taktiež bude ovládať základné metódy izolácie a charakterizácie bunkových štruktúr.

Fyziológia bunky - Výučbový materiál

Cieľom predmetu je charakteristika živej hmoty a ich foriem (subvírusové patogény, vírusy, prokaryota, eukaryota), bunky ako základnej stavebnej jednotky živej hmoty. Morfologická časť predmetu sa zaoberá štúdiom tvaru a štruktúry buniek a bunkových organel za normálnych, alebo experimentálne pozmenených podmienok. Funkčná časť cytológie charakterizuje rôzne fyziologické, biochemické a biofyzikálne metódy na skúmanie funkčných prejavov života buniek za normálnych a patologických podmienok. Absolvent predmetu porozumie biológii a funkčnosti živočíšnych buniek, dokáže aplikovať poznatky v oblasti biologických vied, dokáže identifikovať štrukturálne a funkčné prejavy buniek.

Fyziológia vtákov

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so špecifickými funkciami a zvláštnosťami fyziologických funkcií vtákov. Absolvent predmetu dokáže analyzovať základné a špecifické rozdiely medzi vtáčím a cicavčím organizmom.

Fyziológia výživy človeka

Cieľom predmetu je poskytnúť širšie poznatky o fyziologických aspektoch zdravej výživy človeka. Absolvent predmetu porozumie metabolickým funkciám človeka a dokáže aplikovať získané poznatky pri štúdiu ďalších predmetov zo študovaného odboru.

Fyziológia živočíchov- Výučbový materiál

Cieľom predmetu je poskytnúť poznatky o funkciách jednotlivých tkanív, orgánov a systémov organizmu živočíchov ako celku. Absolvent predmetu porozumie základným fyziologickým funkciám a dokáže aplikovať získané poznatky pri štúdiu ďalších predmetov biologického zamerania.

Hematológia

Študent porozumie všeobecným princípom hematológie a hematologických ochorení, rozdeleniu krvných buniek, ich špeciálnym funkciám, vzťahom a reakciám, princípom krvotvorby, zrážania krvi a imunitným reakciám. Absolvent predmetu ovláda zásady diagnostiky hematologických ochorení a metódy analýzy krvi a krvnej plazmy/séra, kultivácie krvných buniek a manipulácie s nimi a tieto poznatky dokáže využívať v laboratórnej praxi a vo výskumnej činnosti.

Fyziológia neprežúvavcov

Cieľom predmetu je oboznámiť sa s fyziologickými princípmi súvisiacimi s produkčnou úžitkovosťou a zvláštnosťami fyziologických funkcií neprežúvavcov. Absolvent predmetu porozumie biologickým a fyziologickým zvláštnostiam nepržúvavcov, dokáže aplikovať poznatky v praxi pri chove hospodárskych zvierat, taktiež využiť poznatky pri zavádzaní biotechnológií do chovu hospodárskych zvierat.

Fyziológia prežúvavcov - Výučbový materiál

Absolvent predmetu porozumie základnej klasifikácii prežúvavcov, ich biologickému a ekologickému významu, fyziologickým špecifikám jednotlivých orgánových sústav vybraných prežúvavcov s dôrazom na tráviacu sústavu a látkový metabolizmus. Obsah predmetu oboznamuje s faktormi ovplyvňujúcimi funkcie tráviacej sústavy, látkovú premenu, produkčné schopnosti a stav vnútorného prostredia. Študent sa oboznámi s najčastejšími poruchami funkcií orgánov, látkového metabolizmu, ich príčinami, prejavmi, detekciou a prevenciou. Absolventi dokážu riešiť a vyhodnotiť metabolický profilový test, dokážu aplikovať poznatky v špeciálnych disciplínach v rámci živočíšnej produkcie.

Fyziológia regulačných mechanizmov

Existencia a pokrok v oblasti fyziológie živočíchov vyžaduje systematizáciu a porovnanie regulačných mechanizmov na úrovni zvierat a človeka. Predmet prináša teoretické a praktické znalosti o funkciách nervovej a endokrinnej sústavy, CNS a vyššej nervovej činnosti živočíchov a človeka, o princípoch riadenia a regulácie základných životných funkcií od biochemických procesov v bunkách a tkanivách cez integráciu funkcií celého organizmu až k zložitým vzťahom medzi organizmom a prostredím. Absolvent predmetu porozumie funkciám regulačných sústav živočíchov a ich interakciám.

Fyziológia výživy

Cieľom predmetu je poskytnúť širšie poznatky o fyziologických aspektoch zdravej výživy človeka. Absolvent predmetu porozumie metabolickým funkciám človeka a dokáže aplikovať získané poznatky pri štúdiu ďalších predmetov zo študovaného odboru.

Fyziologická genetika

Predmet poskytuje najnovšie teoretické poznatky podľa úrovne súčasného poznania v oblasti genetiky a fyziológie človeka a ich aplikácie pri komplexnom hodnotení interakcií genotypu a prostredia živých organizmov v procesoch manifestácie a realizácie dedičných potencií. Dôležitá je úloha genetických a environmentálnych faktorov na prejav fyziologických funkcií.

Imunobiológia - Výučbový materiál

Cieľom predmetu je poskytnúť podrobné znalosti o biológii obranných mechanizmov živočíchov. Študent porozumie základným zložkám špecifickej a nešpecifickej imunity, princípom obranných mechanizmom živočíchov, dokáže identifikovať jednotlivé zložky imunity živočíchov, oboznámi sa s laboratórnymi imunologickými metódami a bude schopný ďalej aplikovať poznatky v ostatných biologických disciplínach.

Kurz detekcie obranyschopnosti zvierat

Kurz je určený pre študentov, ktorı́ majú záujem zvýšiť si vedomosti ohľadom funkčnosti imunitného systému v peripartálnom obdobı́. Študenti zı́skajú teopretické poznatky a vedomosti o funkčnosti maternálnej, neonatálnej resp. rannej postnantálnej obranyschopnosti zvierat, nadobudnú praktické zručnosti klinického a labortatórneho posúdenia stavu imunitného systému zvierat.

Metabolizmus bioaktívnych látok

Študent porozumie fyziologickým účinkom biologicky aktívnych látok (polyfenoly, alkaloidy, glykozidy, saponíny, triesloviny, prírodné farbivá, silice,...), pochopí procesy ich absorpcie, metabolizmu, a porozumie ich možným protektívnym účinkom. Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky pri štúdiu ďalších predmetov v oblasti výživy a zdravia.

Mikrobiológia a parazitológia

Študenti získajú poznatky o virologickej diagnostike, profylaxii vírusových nákaz, taxonomickom rozdelení vírusov, rozdelení a charakteristike parazitov, dokážu aplikovať poznatky a naučia sa prakticky využívať metódu PCR v identifikácii baktérií, dokážu analyzovať mikroskopický obraz, kultiváciu, patogenézu, laboratórne vyšetrenie a terapiu jednotlivých skupín baktérií.

Molekulová fyziológia

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s molekulárnou podstatou funkčných prejavov jednotlivých systémov živočíšneho organizmu. Absolvent predmetu je schopný využiť poznatky pre ostatné predmety v rámci programu Aplikovaná biológia. Absolventi sú schopní identifikovať molekulové mechanizmy fyziologických procesov jednotlivých orgánových sústav živočíchov a človeka.

Neurobiológia

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom podrobné znalosti o funkciách mozgu, endokrinného a imunitného systému a o interakciách medzi integrujúcimi regulačnými systémami organizmu živočíchov a človeka. Základným cieľom je charakterizovať nervové a humorálne dráhy, ktoré organizmus využíva pre centripetálny prenos informácií do mozgu a tých dráh a mechanizmov, ktoré sa môžu využívať pre centrifugálnu moduláciu patologických procesov. Budú poskytnuté informácie o funkčných súvislostiach, reflexoch, zmysloch, CNS a vyššej nervovej činnosti, endokrinných žľazách a o mechanizmoch špecifickej a nešpecifickej imunity. Absolvent predmetu porozumie funkciám a interakciám medzi nervovým, hormonálnym a imunitným systémom organizmu živočíchov a človeka.

Ochrana biodiverzity živočíchov

Cieľom predmetu je získanie základných poznatkov o prioritách, formách a spôsoboch konzervácie a využitia biodiverzity hospodárskych zvierat v trvalo udržateľnom rozvoji. Absolvent predmetu porozumie a dokáže aplikovať poznatky pri realizácii ochrany a zachovania biodiverzity.

Patofyziológia živočíchov

Študent porozumie štrukturálnym a funkčným zmenám buniek, tkanív a orgánov pri pôsobení rozličných patologických príčin. Absolvent predmetu porozumie základným princípom patológie, najmä všeobecnej patológie buniek, tkanív a vybraných orgánov.

Reprodukčná biológia

Cieľom predmetu je poskytnutie znalostí o reprodukčných procesoch so zameraním sa na gametogenézu, sexuálnu diferenciáciu, samčie a samičie pohlavné žľazy, medzidruhové rozdiely, oplodnenie, graviditu, pôrod a regulátory reprodukčných funkcií, ktoré sú rovnako dôležité pre zdravie živočíchov, plodnosť hospodárskych zvierat a ľudí, kde porozumenie gametogenézy, fertilizácie a pre-embryonálneho vývoja je rozhodujúce pre úspešnú reprodukciu. Pochopenie mechanizmov, ktoré regulujú vznik vysoko kvalitných reprodukčných buniek, oocytov a spermií a embryí po meióze a fertilizácii je ústrednou a základnou podmienkou pre reprodukčnú biológiu. Absolvent predmetu je schopný identifikovať medzidruhové rozdiely v oblasti reprodukcie živočíchov, určiť možné endokrinné regulátory, ktoré ovplyvňujú reprodukčné funkcie.

Toxikológia živočíchov

Predmet prináša informácie ohľadom účinku toxických látok na jednotlivé orgánové systémy. V predmete sa opisujú štrukturálne a funkčné zmeny jednotlivých orgánov podľa mechanizmu účinku a cieľov pôsobenia. Študent porozumie všeobecným princípom toxického účinku na živočíšne systémy. Absolvent predmetu získa základné poznatky identifikácie, symptomatológie a prevencie najznámejších toxikantov.

Biosenzory v biotechnológiách

Študent porozumie definı́cii biosenzorov, spôsobu ich aplikácie, detekcie látok, ich odozve, použitiu biologického materiálu v rôznych typoch biosenzorov, ich klasifikácii. Pozorumie princı́pom použitia DNA, enzýmových biosenzorov, imunosenzorov, moderných nanotechnológiı́ a použitia biosenzorov v biotechnológiách. Absolvent predmetu zı́ska praktické zručnosti v laboratóriách a dokáže použı́vať určité typy biosenzorov. Absolvent predmetu vie aplikovať zı́skané poznatky v laboratórnej praxi aj vo výskumnej oblasti.

Bunkové a tkanivové kultúry živočíchov

Cieľom predmetu je poskytnúť znalosti o kultiváciách buniek živočı́chov, ktoré sú základnou laboratórnou technikou pre štúdium biochemických a fyziologických procesov. Homogénne populácie buniek môžu byť produkované kontrolovaným rastom niekoľkých generáciı́ buniek, a to ponúka dôležitú alternatı́vu pre také štúdie, ktoré využı́vajú homogenizované tkanivá živočı́chov. Predmet poskytuje nevyhnutné základné informácie o podmienkach manipulácie s bunkovými kultúrami, udržiavaní buniek v kultúre, pasážovaní a použití bunkových kultúr a tkanı́v. Absolvent predmetu zı́ska praktické zručnosti v oblasti manipulácie s bunkovými a tkanivovými kultúrami živočı́chov.

Bunkové regulácie

Študent porozumie všeobecným princı́pom bunkových reguláciı́. Bunkové regulácie sú základom k pochopeniu funkčných procesov na úrovni bunky, tkaniva, ale aj celého organizmu. Sú zdrojom informáciı́ vo vzťahu k normálnym alebo zmeneným podmienkam. Absolvent predmetu porozumie princı́pom bunkovej a molekulárnej fyziológie in vivo a in vitro.

Endokrinológia reprodukcie

Cieľom predmetu je poskytnúť znalosti o produkcii, sekrécii a transporte hormónov a ich mechanizmoch účinku v cieľových reprodukčných tkanivách. Predmet je zameraný na regulačné mechanizmy samičieho a samčieho reprodukčného systému a možné signálne dráhy regulované exogénnymi a endogénnymi látkami so zameranı́m sa na reprodukciu a oblasť praktického využitia hormónov v biológii, poľnohospodárstve a medicı́ne. Predmet prináša teoretické a praktické znalosti o účinkoch hormónov a rôznych faktoroch ovplyvňujúcich reprodukciu zvierat. Identifikácia endokrinných a intracelulárnych regulátorov reprodukčného systému má význam pre zdravie a plodnosť živočı́chov. Absolvent predmetu je schopný pochopiť extracelulárne a intracelulárne regulačné mechanizmy biologických systémov.

Fenogenetika

Obsah predmetu je zameraný na zvládnutie základných princı́pov fenogenetiky a ich uplatnenie vo vedeckej práci orientovanej na poznanie činnosti génov v procese ontogenetického vývoja organizmu do jeho konečného sformovania.

Funkčná genomika živočíchov

Obsah predmetu je zameraný na zı́skanie najnovšı́ch teoretických poznatkov a experimentálnych skúsenostı́ a možnosti ich aplikácie pri konštrukcii genómových máp, ich využitiu pri mapovanı́ a poznávanı́ monogénových a polygénových lokusov dedičných vlastnostı́ hospodárskych zvierat a živočı́chov.

Fyziológia výživy

Cieľom predmetu je poskytnúť širšie poznatky o fyziologických aspektoch zdravej výživy človeka. Absolvent predmetu porozumie metabolickým funkciám človeka a dokáže aplikovať zı́skané poznatky pri štúdiu ďalšı́ch predmetov zo študovaného odboru.

Genetika fyziologických procesov

Cieľom predmetu je získanie najnovšı́ch teoretických poznatkov podľa úrovne súčasného poznania v predmetnej oblasti a ich aplikácie pri komplexnom hodnotenı́ interakciı́ genotypu a prostredia živých organizmov v procesoch manifestácie a realizácie dedičných potenciı́. Absolvent predmetu dokáže identifikovať úlohu genetických a environmentálnych faktorov.

Metabolizmus vysokoúžitkových zvierat

Cieľom predmetu je štúdium intermediárneho metabolizmu zvierat vo vzťahu k úžitkovosti. Absolvent predmetu dokáže riešiť problémy cielenej výživy zvierat a aplikovať zı́skané poznatky pri ďalšom rozvoji vedného odboru.

Molekulárna endokrinológia

Predmet Molekulárna endokrinológia sa venuje poznatkom molekulovej a subcelulárnej charakteristiky endokrinných procesov. Absolvent predmetu porozumie molekulovej podstate pôsobenia hormónov, interakcie hormón - receptor, aktivácie servomechanizmov a aktivácie vnútrobunkových kaskád (trankripčných faktorov, proteı́nkináz, fosfokináz a pod.). Absolvent zı́skané poznatky dokáže aplikovať i v ďalších biologických disciplı́nach v rámci študijného programu molekulárna biológia.

Molekulová imunológia

Predmet Molekulová imunológia sa venuje poznatkom molekulovej a subcelulárnej charakteristiky procesov vrodenej a zı́skanej imunity. Absolvent predmetu porozumie molekulovej podstate imunitných mechanizmov celulárnej a humorálnej imunity. Absolvent zı́skané poznatky dokáže aplikovať v iných biologických disciplı́nach v rámci študijného programu molekulárna biológia. Absolventi dokážu identifikovať molekulové (genetické) zložky humorálnej imunity a celulárnej imunity.

Rizikové faktory potravového reťazca

Študent porozumie rizikovým faktorom potravového reťazca, ktoré majú dosah na zdravie zvierat a človeka. Študent pochopı́ informácie, ktoré majú vzťah k produkcii živočı́chov. Absolvent predmetu porozumie princı́pom hodnotenia rizika vo vzťahu k zdraviu.

Toxikopatológia

Študent porozumie poznatkom z toxikológie a fyziológie. Cieľom je pochopiť podstatu pôsobenia toxı́nov a vzniku patologického procesu. Využitie možných antidót a prevenčných postupov na zamedzenie alimentárnych otráv. Absolvent predmetu porozumie závislosti toxikantov (xenobiotı́k) vo vzťahu k potravovému reťazcu.

Vývojová biológia pre doktorandov

Cieľom predmetu je oboznámenie sa s genetickými a environmentálnymi mechanizmami evolučných procesov s dôrazom na aplikácie v biotechnológii.

Názov Autori SLPK
Fyziológia bunky Peter Massányi a kolektív
Basis of biology: (repetitorium) Peter Massányi a kolektív
Basis of pathology: (repetitorium)  Peter Massányi a kolektív
Biotechnológie v živočíšnej produkcii  Peter Chrenek a kolektív
Biotechnology and animal food quality. Part I: Biotechnology of animal gametes and embryos Peter Chrenek a kolektív
Biotechnology and animal food quality. Part II: Animal food quality Branislav Gálik a kolektív
Biotechnology and animal food quality. Part IV: Biotechnology in animal biodiversity and food resources Peter Chrenek a kolektív
Bunková biológia Peter Massányi a kolektív
Cell regulation: endocrine regulation of ovarian cell functions Alexander Sirotkin a kolektív
Cell regulation: intracellular regulation of ovarian functions Alexander Sirotkin a kolektív
Cytológia, histológia a embryológia Václav Kulíšek a kolektív
Funkčná anatómia hospodárskych zvierat Ladislav Massányi a kolektív
Fyziológia bunky: Pre študentov SPU Peter Massányi a kolektív
Fyziológia neprežúvavcov (kôň, ošípaná, hydina) Emília Kollárová a kolektív
Fyziológia vtákov  Marcela Capcarová a kolektív
Fyziológia zvierat  Jaroslav Kováčik a kolektív
Fyziológia živočíchov Jaroslav Kováčik a kolektív
Imunobiológia živočíchov a človeka Monika Martiniaková a kolektív
Metabolizmus bioaktívnych látok: (repetitórium) Anna Kalafová, Marcela Capcarová
Physiology of nutrition : (repetitorium)  Marcela Capcarová, Anna Kalafová
Repetitórium molekulovej fyziológie Norbert Lukáč a kolektív
Repetitórium z biológie živočíšnej produkcie: (pracovný zošit)  Jiřina Zemanová a kolektív
Repetitórium z fyziológie živočíchov: (pracovný zošit) Jaroslav Kováčik a kolektív
Reprodukčná biológia  Adriana Kolesároá a kolektív
Reprodukčná toxikológia Peter Massányi a kolektív
Risk factors affecting animal and human health Anna Bandlerová a kolektív
Základy hematológie Marcela Capcarová, Anna Kalafová