Audio vizuálny obsah

Complete Anatomy 2022 - 3D 4MEDICAL from ELESVIER

Hybridný – Blended Learning vyučovací proces na katedre je podporený zapojením programu Complete Anatomy 2022 - 3D 4MEDICAL from ELESVIER do výučbového procesu, ktorý poskytuje:

  • Viac ako 17000 3D štruktúr.
  • 3D mikro anatomické modely.
  • Možnosť sledovania pohybu svalov.
  • Mapovanie Kostí.
  • Viac ako 1500 videí.
  • Viac ako 1000 prednášok.

Učebné pomôcky

Samozrejmosťou študijného procesu sú aj reálne 3D anatomické modely ako vnútorných orgánov jednotlivých sústav, tak aj samotných zvierat, pozostávajúcich z viacerých rozoberateľných častí, slúžiace pre lepšie a rýchlejšie pochopenie vyučovaného obsahu v rámci jednotlivých cvičení.

Anatomické modely

Materiálové zabezpečenie

Ústav aplikovanej biológie disponuje dvomi kompletne vybavenými cvičebňami, ktoré svojím materiálovým zabezpečením plne spĺňajú svoju funkciu v zmysle komplexného praktického výučbového procesu v rámci jednotlivých predmetov odborov Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.

Konkrétne sa jedná o prístrojové vybavenie potrebné tak pre prípravu vzorky, ako aj pre jej diagnostiku – centrifúga, vodný kúpeľ, sperktrofotometer, chemické sklo, automatické mikropipety a to všetko spolu s príslušným spotrebným materiálom vrátane ochranných osobných pracovných pomôcok. Taktiež sú tu zabezpečené 3D modely jednotlivých orgánových sústav človeka a 3D modely rôznych živočíšnych druhov (ovca, krava, ošípaná, kôň) pre názorné vysvetlenie výučbového obsahu. Pre vybrané praktické cvičenia je zabezpečený aj natívny biologický materiál živočíchov (krv, moč, bunky, tkanivá, orgány). Cvičebne sú taktiež vybavené prístrojmi pre fyziologickú diagnostiku jedinca – fonendoskopy, tlakomery, spirometre).

Súčasťou sú plagáty s vysvetlením jednotlivých špecifických dráh a procesov v rámci určitých orgánových sústav živočíchov.

V každej cvičebni je vždy sprístupnený aktuálny harmonogram pre výučbu jednotlivých predmetov v danom akademickom roku a neoddeliteľnú súčasť tvoria aj bezpečnostné pokyny pri práci v laboratóriách, s ktorými sú študenti vždy na začiatku práce v našich laboratóriách upovedomený a správne usmernení.

Študenti si okrem špecifických analýz vykonávaných na jednotlivých predmetoch osvojujú základné úkony v laboratóriách spojené s vedením k analytickému mysleniu a vyhodnocovaniu jednotlivých analýz, ktoré vedia využiť tak vo vedeckej, ako aj praktickej oblasti svojho študovaného odboru, či príbuzných zameraní.