Vedecké zameranie ústavu

Výskum ÚAB FBP je zameraný na aktuálne riešené úlohy v oblasti biológie a biotechnológií. Je podporený viacerými domácimi a zahraničnými projektami, súvisiacimi s najnovšími témami pre rozvoj vedy a techniky nadväzujúcimi na kľúčové ciele riešenej problematiky na našom pracovisku:

  • rozsiahla charakterizácia nových a alternatívnych biologicky aktívnych zlúčenín pochádzajúcich z rôznych rastlinných a mikrobiálnych druhov v zmysle ich štruktúry, fyzikálno-chemických a antimikrobiálnych vlastností.
  • štúdium efektov bioaktívnych látok na biologický systém s cieľom pochopiť a opísať ich potenciálne úlohy v bunkovej signalizácii, metabolizme, génovej expresii a syntéze proteínov v zdraví i chorobe.
  • vývin nových ako aj modernizácia aktuálnych metodík a protokolov slúžiacich k efektívnejšiemu uchovávaniu živočíšnych ejakulátov pri nízkych teplotách; zlepšenie úrovne i možností uchovávania, kryoprezervácie spermií a zabezpečenia vysokokvalitnej post-kryoprezervačnej vzorky vo veterinárnej a chovateľskej praxi, andrologických a výskumných laboratóriách ako aj chovateľských, záchytných, záchranných a karanténnych staniciach i zoologických záhradách.
  • štúdium nových molekulárnych biomarkerov kvality spermií cicavcov, vtákov a plazov a štandardizácii techník pre ich efektívnu a praktickú aplikáciu vo veterinárnej a chovateľskej praxi.
  • skúmanie vplyvu vybraných bioaktívnych, bioprotektívnych a rizikových faktorov životného prostredia na živočíšne tkanivá, bunky, reprodukčný potenciál a štúdium ekotoxikologických interakcií sledovaných látok, polutantov, účinky toxických látok na zdravie zvierat v prirodzených podmienkach.
  • účasť pri tvorbe nukleových stád s uplatnením najnovších poznatkov genomiky, biotechnológií reprodukcie a inovatívnych technologických prvkov vo výžive a ustajnení s cieľom zabezpečiť špičkový genofond pre populácie holštajnského a slovenského strakatého plemena.
  • komplexné hodnotenie vplyvu vybraných endokrinných disruptorov pochádzajúcich z agrochemikálií a potravového reťazca na regulačné a signalizačné mechanizmy v súvislosti so zápalovým procesom, steroidogenézou, angiogenézou a karcinogenézou v biologických systémoch za účelom charakteristiky ich vplyvu a potenciálneho účinku po expozícii konkrétnych bunkových línií.
  • štúdium účinnosti niektorých extraktov z rastlín na moduláciu oxidačného stresu v korelácii s Diabetes mellitus v podmienkach in vivo / in vitro.
  • skúmanie účinkov fytonutrientov z tradičných a netradičných druhov ovocia a ich mechanizmus účinku na zdravé, ale aj nádorové bunky.

Centrum reprodukcie živočíchov (CeRA)

Členovia katedry sú súčasťou Centra reprodukcie živočícho (CeRA). Centrum predstavuje špičkový vedecký tím v oblasti OV 19 Poľnohospodárske a lesnícke vedy zastúpený pracovníkmi: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (ÚB), prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (ÚAB), prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (ÚAB), prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. (ÚAB) a Ing. Eva Tvrdá, PhD. (ÚAB). Vedecký tím pracuje v oblasti reprodukčnej biológie a embryotechnológií: dizajn nových semenných extenderov, prírodných regulátorov reprodukčných procesov a kmeňových buniek vrátane mechanizmov účinku prírodných protektívnych a toxických látok, ktoré zasahujú do regulácie reprodukčných funkcií (steroidogenéza, proliferácia a apoptóza) zvierat a človeka. Členovia tímu vyvíjajú komerčnú produkciu nových semenných extenderov využiteľných vo veľkochovoch. Aplikačný výstup tímu v podobe dizajnu nových kultivačných a kryoprezervačných médií ponúka zvýšenie nielen národnej, ale aj medzinárodnej konkurencieschopnosti producentov plemenného materiálu. Podstatný aplikačný výskum tímu je orientovaný na skúmanie intracelulárnych odoziev samčieho a samičieho reprodukčného systému počas in vitro manipulácie, spracovania i krátkodobého alebo dlhodobého uchovávania bunkových alebo tkanivových štruktúr.