Laboratóriá ÚAB

Laboratórium CASA

Vedecká činnosť v laboratóriu je zameraná na celkové zhodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností ejakulátu a samotných spermií. Najdôležitejším vybavením laboratória je systém CASA (Computer Assisted Semen Analyzer - analýza pohyblivosti spermií počítačovou technikou) s využitím analytického softwaru SpermVision a prislúchajúceho optického mikroskopu Olympus. Dosahované výsledky sú neoddeliteľnou súčasťou ako experimentálnej oblasti pri štúdiu environmentálnych toxikantov, ich priameho vplyvu na kvalitu ejakulátu a ovplyvnenie samčích buniek i na subcelulárnej úrovni, tak aj ich priameho využitia v praxi pri analýze vybraných biologicky aktívnych látok s potenciálne stimulačnými účinkami na pohyblivosť a pežívateľnosť spermií rôznych živočíšnych druhov, v rámci vývoja nových účinnejších semenných extenderov a to v záujme zachovania či zlepšenia prežívateľnosti a fertilizačných schopností spermií v podmienkach in vitro počas dlhších periód ich uskladňovania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou procesu umelej inseminácie, ovplyvňujúc ekonomický dopad na reprodukčné a manažérske programy chovu hydiny a hospodárskych zvierat.

Laboratórium celulárnych štruktúr

Laboratórium je plne funkčne vybavené pre implementáciu in vitro experimentálnych metód v oblasti exaktnej charakterizácie pôsobenia skúmaných látok - environmentálnych toxikantov a prírodných biologicky aktívnych látok s využitím zdravých i karcinómových živočíšnych bunkových línií, čím je zároveň podporená myšlienka zásad „3Rs“ v zmysle eliminácie experimentálneho zaťaženia zvierat. Laboratórium ďalej disponuje zariadením pre komplexnú cytologickú a histologickú analýzu pre hodnotenie celulárnych a subcelulárnych štruktúr a v nich indukovaných zmien ako aj celkový dopad skúmaných látok na živočíšny systém využitím invertného optického mikroskopu s prislúchajúcim zobrazovacím a softvérovým vybavením, súčasťou ktorého je aj fluorescenčná jednotka umožňujúca zviditeľnenie fluorescenčne označených proteínov či proteínových interakcií, čo umožňuje systematickú a hĺbkovú analýzu procesov v špecifických oblastiach nášho výskumu podporeného projektovou

Laboratórium hematológie a klinickej biochémie

Laboratórne vybavenie je špecificky prispôsobené pre rýchle a efektívne využitie analyticko-diagnostických a imunologických metód za účelom komplexnej analýzy biologického materiálu (telové tekutiny, bunkové a tkanivové lyzáty, kultivačné médiá) pre získanie širokého spektra rutinných i špeciálnych dát a výsledkov celkového statusu živočíšneho organizmu zahŕňajúc kompletný hematologický profil, biochemický profil, hormonálny profil, parametre oxidatívneho statusu a špecifické imunologické markery. Podstatnou súčasťou prístrojovej techniky sú hematologický analyzátor Abacus Vet5 Hematology Analyzer AV5 pre hodnotenie až 12 živočíšnych druhov v 3- alebo 5-populačnom režime, RX MONACO - plne automatický analyzátor klinickej biochémie, ale aj ďalšia podporná technika nevyhnutná pre náležité spracovanie biologického materiálu pre každú žiadúcu analýzu.