Vedecko-výskumná činnosť katedry

Číslo projektu

Názov projektu

Projekt udelený Vedúci projektu Doba riešenie
1/9082/02

Biologické aspekty zvyšovania kvality živočíšnych produktov s dôrazom na prevenciu civilizačných ochorení človeka

VEGA prof. Kováčik 2002-2004
1/9080/02

Rizikové faktory potravového reťazca zvierat a človeka

VEGA doc. Massányi 2002-2004
1/2417/05

Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka

VEGA doc. Massányi 2005-2007
268/2003/SPU

ČÚ 18b

Potraviny - kvalita a bezpečnosť“

Fyzikálno-chemické a biologické aspekty zvyšovania kvality surovín a potravín živočíšneho pôvodu.

MP SR - ŠP  prof. Kováčik 2003-2005
3/4280/06

Tvorba multimediálneho výučbového programu pre študijný program Aplikovaná biológia – Fyziológia bunky

KEGA doc. Massányi 2006-2008
1/4347/07 Monitoring fyziologických parametrov zajaca poľného (Lepus euroapeus) v alternujúcich podmienkach ekosystému. VEGA doc. Lukáč 2007-2009
APVV-0299-06 Environmentálne faktory ovplyvňujúce zdravie živočíchov APVV prof. Kováčik 2007-2009
SK- MAD-00206 In vitro biologické štúdie vzájomného účinku toxických prvkov (Ni2+, Cd2+, Co2+, Hg2+, Pb2+) a elektromagnetického (ionizujúceho a neionizujúceho) žiarenia na bunky reprodukčných orgánov APVV doc. Massányi 2007-2008
Maď/SR/SPU07 Kumulácia a in vitro toxicita vybraných rizikových prvkov prostredia MŠ SR doc. Massányi 2007-2011
1/0834/08 Vplyv definovaných faktorov na procesy v bunkách reprodukčnej sústavy VEGA prof. Bulla 2007-2009
1/0696/08 Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov – kontaminácia a prejavy toxicity in vitro VEGA doc. Massányi 2007-2009
SK-HU-0005-08 Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov) APVV doc. Lukáč 2009-2010
3/7008/09 Nové smery v genetike a biotechnológiách: popularizácia nových poznatkov a tvorba študijných materiálov pre rôzne typy škôl. KEGA prof. Bulla

doc. Omelka (UKF)

2009-2011
3/7338/09 Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice KEGA doc. Lukáč

doc. Martiniaková (UKF)

2009-2011
  Environmentálne faktory a in vitro toxicita GA SPU Ing. Kolesárová 2009-2010
 

Protektívne látky ovplyvňujúce vnútorné prostredie živočíchov

GA SPU Ing. Capcarová 2009-2010
101-001SPU-4/2010

Tvorba klasickej a modernej multimediálnej učebnice pre predmet Biológia živočíšnej produkcie

KEGA doc. Lukáč 2010-2011
SK-PL-0007-09 Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov APVV doc. Capcarová 2010-2011
1/0532/11

Rizikové faktory životného prostredia - monitoring, toxicita a protektivita živočíšnych systémov

VEGA doc. Massányi 2011-2014
1/0790/11

Toxické aspekty mykotoxínov na živočíšne bunky in vitro

VEGA prof. Bulla 2011-2013
1/0084/12

Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prostredia na živočíšne bunky

VEGA doc. Capcarová 2012-2014
APVV-0304-12 Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok APVV doc. Kolesárová 2013-2017
1/0857/14 Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek VEGA doc. Lukáč 2014-2017

 

Publikačná činnosť katedry:

2012       

2011       

2010       

2009       

2008       

2007       

2006       

2005       

2004       

2003       

2002