Personálne obsadenie katedry

Profesori:

prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. - gestor predmetov: Biotechnológie živočíšnej produkcie, Fyziologická genetika.

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. - vedúci katedry, gestor predmetov: Biológia živočíšnej produkcie, Patofyziológia, Fyziológia neprežúvavcov, Fertilita a sterilita, Reprodukčná biológia. Venuje sa problematike vplyvov rôznych toxikantov na živočíšne systémy in vitro a in vivo.

prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. - gestor predmetov: Fyziológia živočíchov, Fyziológia výživy, Fyziológia regulačných mechanizmov.

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. - gestor predmetov: Molekulová fyziológia, Fyziológia prežúvavcov, Fyziológia bunky, Fyziológia obranných mechanizmov. Venuje sa problematike molekulovej biológie a sledovaniu účinku toxikantov na produkciu voľných radikálov a antioxidačného statusu živočíšnych systémov.

 

Docenti:

doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. - zástupkyňa vedúceho katedry, zaoberá sa problematikou vplyvu xenobiotík a biologicky aktívnych látok na fyziologické funkcie ovariálnych buniek  in vivo a in vitro a úlohou hormonálnych látok a vnútrobunkových sprostredkovateľov ich účinku v regulácii fyziologických procesov živočíchov.

 

Odborní asistenti:

Ing. Jiřina Kročková, PhD.

Ing. Anna Kalafová, PhD.

 

Vedecko-výskumní pracovníci:

Ing. Anton Kováčik, PhD. - vedecko-výskumný pracovník, vedúci laboratórií

Ing. Eva Tvrdá, PhD. - vedecko-výskumný pracovník, vedúci laboratórií

 

Prevádzkovo-technický pracovníci:

Ing. Peter Čupka - laborant - hematológie. Vykonáva hematologické analýzy a analýzy iontov v telových tekutinách

Ing. Monika Schneidgenová - laborantka - biochemická analýza krvi

Alena Balážová - vedúca sekretariátu katedry

 

Technický personál:

Ing. Renáta Lužicová

 

Doktorandi v dennej forme štúdia

Ing. Marek Halenár

Ing. Tomáš Jambor

Ing. Attila Kádasi

Ing. Jana Lukáčová

Ing. Dagmar Packová

Ing. Peter Petruška

Ing. Tomáš Slanina

Mgr. Eva Tušimová

Ing. Katarína Zbyňovská

 

Doktorandi v externej forme štúdia

Ing. Faridullah Hashim

Ing. Eduard Kolesár

Ing. Martin Marák

Mgr. Renáta Kováčová