Predmety vyučované katedrou

Predmet Gestor Vyučujúci Počet kreditov Semester Kód ECTS
Fyziológia živočíchov prof. Kováčik

doc. Kolesárová

doc. Capcarová

Ing. Kalafová

Ing. Kročková

6 letný

zimný

 
Fyziológia výživy prof. Kováčik prof. Kováčik

doc. Capcarová

doc. Kolesárová

4 zimný  
Fyziológia neprežúvavcov prof. Massányi prof. Massányi 4 zimný  
Fyziológia prežúvavcov doc. Lukáč

doc. Lukáč

4 zimný  
Fyziológia bunky doc. Lukáč

doc. Lukáč

4 letný  
Patofyziológia prof. Massányi prof. Massányi

doc. Lukáč

4 letný  
Fyziológia regulačných sústav prof. Kováčik prof. Kováčik

doc. Kolesárová

doc. Capcarová

4 zimný  
Fyziologia obrannych mechanizmov doc. Lukáč doc. Lukáč 6 letný  
Molekulová fyziológia doc. Lukáč

doc. Lukáč

6 letný

zimný

 
Fyziologická genetika prof. Bulla doc. Rafay 4 zimný  
Biológia reprodukcie doc. Kolesárovái doc. Kolesárová 4 letný  
Biológia živočíšnej produkcie doc. Massányi doc. Massányi 6 zimný  
Fyziológia vtákov doc. Capcarová doc. Capcarová 4 letný  

Mikrobiológia a parazitológia